หนังสือรับรองความประพฤติ (Thai Police Clearance Certificate)

มีหลายๆคน สอบถามกันเข้ามาว่า Police Check หรือหนังสือรับรองความประพฤติ ทำกันอย่างไรยังไง อ่านต่อได้ที่นี่เลย จร้าาา…

S&K International Education มีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้ว ในเรื่องของการขอ“หนังสือรับรองความประพฤติของประเทศไทย” หรือที่เราเรียกว่า ‘Thai Police Clearance Certificate’ ซึ่งการขอนั้น มันไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด โดยทำเรื่องไปขอที่ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบังคับอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันนิบาล ประเทศไทย เรามาเริ่มดูกันว่า มันทำกันยังไง ด้านล่างได้เลยคร่า

 

policecheck_1

 

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ มีให้ทั้ง ชาวไทย(บุคคลที่มีสัญชาติไทย) และชาวต่างชาติ(บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย) นะค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้ คร่า

 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ดาวโหลด์แบบฟอร์มได้ที่นี่เลยจ้า
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการ เปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการ สมรส / หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 17-45ปี ขึ้นไป (เช่น สด.8, สด.9, สด.43, ใบ รด. หรือ หนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง กรณีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากทางสถานทูต หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจากสถานทูตแล้ว เช่น เอกสาร
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า, เอกสารใบ request for record check from immigration – กรณีผู้ยื่นอยู่ในเมืองไทย
 • รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป – กรณีผู้ยื่นไม่ได้อยู่ในเมืองไทย
 • แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ (Finger Print) จำนวน 2แผ่น (สามารถขอทำได้ที่ สถานทูตไทยประจำเทศนั้นๆ หรือ สถานีตำรวจในประเทศนั้นๆ) – กรณีผู้ยื่นไม่ได้อยู่ในเมืองไทย คลิก
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ จำนวน 100บาทไทย คลิก

(เอกสารที่ทำการถ่ายสำเนา ต้องเห็นชัดเจน และ ต้องเซ็นรับรองความถูกต้อง ทุกฉบับ ด้วยนะค่ะ ไม่งั้นไม่ผ่านนะจ๊ะ)

**การขอหนังสือรับรองความประพฤตินั้น จะออกให้ตามวัตถุประสงค์ในการยื่นขอ และในแต่ละกรณีเราต้องเตรียมเอกสารตามวัตถุประสงค์ นะค่ะ ซึ่งพี่ขอสรุป ดังนี้ ค่ะ

 • กรณีไปทำงาน (Apply for Work)
 • กรณีไปศึกษาต่อ (Apply for Education)
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ (Apply for Resident)
 • กรณีสมรส (Apply for Marriage)
 • กรณีอื่นๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Others such as Adoption)

พี่ขอยกตัวอย่าง เอกสารตามวัตถุประสงค์ มา 2 กรณี ที่เราเห็นกันบ่อยๆ ดังนี้ นะค่ะ

กรณีไปศึกษาต่อ (Apply for Education)

 • สำเนาหนังสือตอบรับจากทางสถานศึกษา (Confirmation of Enrollment)
 • สำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา
 • หนังสือตรวจสอบประวัติพร้อมลายนิ้วมือฉบับจริงจากสถานีตำรวจ

การขอมีถิ่นที่อยู่ (Apply for Resident)

 • สำเนาเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศนั้น (Resident Visa) หรือเอกสารกรขอมีถิ่นที่อยู่จากทางสถานทูต (Request for Further Information)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (House Register) หรือ หลักฐานว่าอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ (ID card or Utility Bills)
 • หนังสือเชิญไปอยู่จากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นั้นๆฉบับจริง (Invitation Leter) พร้อมกับสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เชิญ
 • กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปี ต้องเตรียมเอกสารยินยอมจากบิดามารดา และบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ปค.14) ด้วยนะค่ะ

พอเราเตรียมเอกสารเสร็จแล้ว เราสามารถนำเอกสารทั้งหมด ไปยื่นขอได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ

 • ด้วยตัวเอง ที่อยู่บริการหนังสือรับรองความประพฤติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน ต้องมีเอกสารมอบอำนาจ+สำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ ด้วยนะจ๊ะ
 • ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียม หลักฐานการชำระโอนเงินค่าตรวจสอบประวัติ 100 บาท (Money Transfer Confirmation) + ซองจดหมายกรอกที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับ + ค่าส่งกลับทางไปรษณีย์ เช่น ส่งกลับไปต่างประเทศ ต้องแนบเป็น International Postage Voucher จำนวน 7 ใบ (สามารถซื้อได้ที่ Post Office ในประเทศนั้นๆนะค่ะ)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติ จำนวน 100บาทไทย เราสามารถชำระผ่านทางธนาคาร ได้ดังนี้ ค่ะ

ธนาคาร UOB (United Overseas Bank) สาขาสยามสแควส์ (Siam Square Branch)
Bank Code: 024
Branch Code: 772
Swift Code: UOVBTHBK
ที่อยู่: 410-410/1 สยามสแควส์ซอย 6 ถนนพระราม1, แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ชื่อบัญชี: Police Clearance Centre
เลขบัญชี: 772-163-299-0
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ (Saving)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการโอนชำระเงิน ทั้งในและนอกประเทศ ผู้โอนต้องเป็นคนชำระทั้งหมดที่ธนาคารต้นทาง ถ้าค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติชำระมาไม่ครบ 100บาท ธนาคารปลายทางจะปฏิเสธการรับเงินและคืนเงินกลับไปธนาคารต้นทาง และเรื่องจะไม่ถูกดำเนินการ และเราจะไม่ได้รับเอกสารนะค่ะ ยังไงเช็คการโอนชำระเงินให้ดีกับทางธนาคารต้นทางนะค่ะ

มาถึงตรงนี้บางคนอาจสงสัยว่า ถ้าหนูอยู่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จะไปขอทำ Finger Print ได้ที่ไหน พี่ขอตอบว่า เราสามารถไปขอทำ Finger Print สถานีตำรวจเท่านั้นค่ะ ไม่ใช่ที่กงสุนไทยค่ะ และสถานีตำรวจที่แนะนำให้ไปทำ คือ Day Street Police Station เพราะง่ายและอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ด้วยค่ะ (Address: 192 Day Street, Sydney NSW 2000) และต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นนะค่ะ เขาจะเปิดรับทำ เฉพาะแค่ Sat – Sun : 10am – 4pm เท่านั้นนะค่ะ วันธรรมดาเขาไม่รับทำนะจ๊ะ อย่าไปผิดกันนะค่ะ และต้องเอาพาสปอร์ตเล่มจริงทุกเล่มที่เคยมีติดตัวไปด้วยนะค่ะ พร้อมกับบัตรเดบิตหรือเครดิต เพื่อชำระค่าทำ finger print จำนวนเงิน ประมาณ AU$43.10 ไม่มีการจ่ายด้วยเงินสด นะค่ะ

แนะนำว่า ให้เตรียมเอกสารข้างต้นทุกอย่าง เน้นว่าเอกสารทุกอย่าง นะค่ะ ใส่ลงในซองจดหมาย (เช่น International Registered Post หรือ Express International Post) ที่ต้องส่งไปเมืองไทยให้เรียบร้อย เพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำ finger print จะไม่ตรวจเอกสารใดๆให้เรานะค่ะ และเขาจะไม่ให้ finger print คืนมาให้เรานะค่ะ เพราะเขาจะจัดส่งเอกสารในซองที่เราเตรียมไว้ไปให้เราเองนะค่ะ ดังนั้น เราต้องเตรียมเอกสารทุกอย่าง และเขียนจ่าหน้าซอง ไปที่เมืองไทยให้ถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนไปทำ finger print นะค่ะ

Day Street Police Address: 192 Day Street, Sydney NSW 2000
Phone Number: +61 (02) 9265 6499

สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ทุกคนที่ต้องขอหนังสือรับรองความประพฤติของประเทศไทย ดำเนินการและได้เอกสารมาถูกต้องนะค่ะ อีกอย่างระยะเวลาดำเนินการ จะอยู่ประมาณ 15-30วัน หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่การตรวจสอบนะค่ะ ยังไงขอให้ทุกคนเตรียมเอกสารกันเนิ่นๆก่อนที่เราจะยื่นขอวีซ่าไม่ว่าประเทศใดๆนะค่ะ

เราสามารถอัพเดทหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pcscenter.sb.police.go.th นะค่ะ


ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
ชั้น 1 อาคาร 24 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ถนนพระราม1, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
The Police Clearance Services Centre
Level 1, Building 24, Royal Thai Police
Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Phone: 02 205 2168-9
Fax: 02 205 1295 , 02 205 2165
E-mail: psccentre@royalthaipolice.go.th; pcsc.thaipolice@gmail.com
เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.30
หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

Updated: 22 Aug 2015
By: S&K team

S&K International Education
S&K International Education
S&K International Education is a professional education advisor based in Bangkok, Thailand and Sydney, Australia. S&K International Education has established since April 2004. We offer exceptional educational advices and related services through our regional office in Sydney, Australia. Whereby our performance is entirely driven by to meet student needs, wants and demands in order to achieve education comfortability whilst living overseas. Our core target market is overseas student; we operate by identifying and solving our client’s problems on a day-to-day basis.