NEW ZEALAND

New Zealand ประเทศนิวซีแลนด์


ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในทวีปโอเชียเนีย อยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันทางด้านตะวันตก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) โดยมีช่องแคบคุก (Cook Strait) ซึ่งมีความกว้าง 20 กิโลเมตร คั่นกลางระหว่างเกาะ และถือว่าช่องแคบคุกนี้เป็นจุดที่แคบที่สุดของเกาะ นอกจากนั้นยังมีเกาะเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป หนึ่งในนั้นคือเกาะสจ๊วต (Stewart Island) ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้

ประเทศนิวซีแลนด์มีขนาดพื้นที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร (103,738 ตารางไมล์) มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษหรือญี่ปุ่น พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล โดยบริเวณ

 • เกาะเหนือ ส่วนกลางเป็นที่ราบสูง ภูเขาไฟคุกรุ่นพบได้ทั่วไป
 • เกาะใต้ จะพบเทือกเขาสูงส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีธารน้ำแข็งปกคลุมเทือกเขาในตอนใต้ (Southern Alps) ซึ่งทอดยาวกว่า 500 กิโลเมตร ไปตลอดทั้งเกาะ

เมืองสำคัญ


เกาะเหนือ (North Island)

 • เมืองโอคแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • เมืองเวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุกคั่นกลางทำให้มีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน จึงได้รับสมญานามว่า Windy city
 • เมืองโรโตรัว (Rotorua) เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ถือเป็นเมืองที่น่าเยี่ยมชมมากเมืองหนึ่ง

เกาะใต้ (South Island)

 • เมืองไคร้สท์เซิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองเก่าแก่และใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง จึงมีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอังกฤษยุคบุกเบิก มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมือง มีสวนดอกไม้สวยงาม จึงถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา (Garden City)
 • เมืองดะเนดิน (Dunedin) หรือสก็อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขตโอทาโก (Otago) ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-Tour)

สภาพภูมิอากาศ (Climate)


อากาศในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างอันชัดเจน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล และเนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื่นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัด มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก มีความแตกต่างของสภาพอากาศ ดังนี้

 • เกาะเหนือ มีอากาศอบอุ่นชื่นทั่วเกาะ
 • เกาะใต้ มีอากาศเย็น ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก

ฤดูร้อน

ธันวาคม - กุมภาพันธ์

อุณหภูมิประมาณ 16 – 25C , 13 – 22C

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม - พฤษภาคม

อุณหภูมิประมาณ 13 - 19C , 7 - 17C

ฤดูหนาว

มิถุนายน - สิงหาคม

อุณหภูมิประมาณ 8 - 13C , 2 - 10C

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน - พฤศจิกายน

อุณหภูมิประมาณ 11 - 17C , 7 - 17C

 

ประชากร


ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษและชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวเหลืองอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่างโดยนอกจากรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุ้มครองทั่วถึงทุกคน และนอกเหนือจากนั้นยังมีชาวโพลีนีเซียน จีน อินเดีย และผู้อพยพจากหลายเชื้อชาติที่เข้ามา


ศาสนา


ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์ และมีศาสนาอื่นอีก เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ เป็นต้น


ภาษา


ภาษาอังกฤษ ภาษาเมารี และภาษาสัญลักษณ์นิวซีแลนด์ เป็นภาษาราชการ


เวลา


ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใกล้เส้นแบ่งเวลาสากล (International Date Line) โดยเร็ซกว่ามาตรฐานกรีนิช 12 ชั่วโมง เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และในช่วงเวลา Day Light Saving คือช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม จะปรับเวลาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ทำให้เวลาของประเทศนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง


ไฟฟ้า


ใช้กระแสนไฟฟ้า 230 โวลต์ (V) และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา

เงินตราประเทศนิวซีแลนด์

หน่วยเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ คือ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ (NZ$)

 • ธนบัตร มีมูลค่า $1, $2, $5, $10, $20, และ $100
 • เงินเหรียญ มีมูลค่าเป็นเซ็นต์ 5 เซนต์, 10 เซนต์, และ 50 เซนต์

ดูตัวอย่างเงินตราประเทศนิวซีแลนด์
 

การขอวีซ่า


การขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียนที่มีการลงทะเบียนเรียนภาษาระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน

1.1 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,590 บาท

1.2 เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอวีซ่า

 • แบบฟอร์ม INZ_1017 (Visa Application)
 • แบบฟอร์ม INZ_1025 (Sponsorship form for Temporary Entry)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า) พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า
 • หลักฐานการศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เช่น ใบรายงานผลการเรียน (transcript) / ใบประกาศนียบัตร
 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ใบเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
 • กรณีเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน / สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / สำเนาใบเสียภาษี
 • หลักฐานการเงิน ใช้รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ไป – กลับ) / โรงแรม / ที่พัก (ที่อยู่ของญาติ เพื่อน ในนิวซีแลนด์) / ประกันการเดินทาง

- กรณีมีการลงทะเบียนเรียน จะต้องยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร วันเริ่มและวันสิ้นสุดของหลักสูตร / ใบเสร็จรับเงินจากทางสถานศึกษา

- กรณีผู้เดินทางแบบธุรกิจ จะต้องมี หนังสือเชิญประชุม / เยี่ยมเยียน / ดูงาน จากบริษัทหรือองค์กรต่างประเทศ

- กรณีผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางราชการ จะต้องมีหนังสือเชิญจากต่างประเทศ / หนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัด / เอกสารลงนามของผู้บังคับบัญชาที่อนุญาตให้เดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่า (TT Visa Service Centre)


เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:00 น.
ที่ตั้ง: 40/41 (19D) อาคาร ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-236-7138
E-mail: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Website: www.ttsnzvisa.com