SINGAPORE


Singapore ประเทศสิงคโปร์


ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเรียกทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore เมืองหลวง คือ สิงคโปร์ (Singapore) สิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ โดยจะเป็นเกาะใหญ่หนึ่งเกาะ (เกาะสิงคโปร์) และเกาะเล็กๆ อีกมากว่า 60 เกาะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 697.1 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของประเทศไทย) โดยมี

  • ทิศเหนือ ติดมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้
  • ทิศตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
  • ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา
 

ภูมิอากาศ


ลักษณะภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์ คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้อ ฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศ อากาศร้อนชื้น มีฝนตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส


ประชากร


สิงคโปร์มีประชากรประมาณ 4.2 ล้านคน โดยเป็นชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัวได้ดีมาก จนทำให้จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต


ภาษา


ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน


การปกครอง


ปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐสภามีวาระคราวละ 5 ปี นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์เน้นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ


กฎหมาย


สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฏหมายลงโทษร้ายแรง คือ การประหารชีวิต หรือโทษจำคุกระยะยาว เช่น สิงคโปร์นั้น ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับถึง $1,000 ครั้งต่อไป $2,000 และต้องทำความสะอาดในที่สาธารณะด้วย กฎหมายนี้รวมถึงการห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ และห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งด้วย ดังนั้นไม่ควรนำหมากฝรั่งไปที่สิงคโปร์ การเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์นั้นมีความผิดขั้นร้ายแรงถึงประหารชีวิต


เวลา


เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


ไฟฟ้า


สำหรับกระแสไฟฟ้าทางสิงคโปร์ใช้เหมือนประเทศไทย คือ 220 โวลต์ แต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ สิงคโปร์ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขา ในขณะที่ประเทศไทยใช้แบบ 2 ขา

เงินตราประเทศสิงคโปร์

หน่วยเงินตราของประเทศสิงคโปร์ คือ ดอลล่าห์ โดยแบ่งค่าเงินออกเป็น

  • ธนบัตร มูลค่า $2, $5, $10, $20, $50, $100, $500, $1,000, $10,000
  • เงินเหรียญ มูลค่า 1 เซนต์ 5 เซนต์ 10 เซนต์ 20 เซนต์ 50 เซนต์ และ $1

ดูตัวอย่างเงินตราประเทศสิงคโปร์