Passport

ข้อมูลที่ควรทราบในการทำหนังสือเดินทาง

 • ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว นำบัตรประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุไปแสดงเพียงอย่างเดียว
 • ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ให้นำบัตรประชาชนฉบับจริง หรือสูติบัตรฉบับจริง (หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน) ไปแสดง พร้อมกับ ให้บิดา และมารดา ไปลงนามให้ความยินยอมด้วยทั้ง 2 คน โดยบิดา และมารดาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนัสือเดินทาง พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่2) พ.ศ.2548
 2. เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ
หากยื่นคำร้องที่กรมกงศุล สำนักงานฯบางนา-ศรีนครินทร์ สำนักงานฯปิ่นเกล้า และสำนังานฯมีนบุรี ผู้ร้องสามารถ
 • รับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง หรือ
 • รับทางไปรษณีย์ (EMS)

ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยลงลายมือชื่อมอบอำนาจในใบรับเล่ม พร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง

กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด จะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้นทั้งนี้ การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาจัดส่งประมาณ 5-7 วันทำการ


1) ข้อ 3 และ 4 ให้บริการวันละไม่เกิน 400 เล่ม
2) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการตามข้อ 4 แนะนำให้แจ้งขอรับบริการที่จุดรับบัตรคิว ก่อนเวลา 11.30

ช่องทางการให้บริการ

กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02 981 7257
ระยะวเลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.00-15.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่: ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น2 โซน E
โทรศัพท์: 08 136 3800-01
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.00-15.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่: อาคาร SC Plaza ชัน2 (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทฑฯ 10170
โทรศัพท์: 02 422 3431
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-15.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053 891 535-6
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่: อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 053 175 375
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 055 258 173,053 258 155
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่: ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 056 233 453-4
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่: ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 042 212 827,042 212 318
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 043 242 707,043 242 655
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 044 243 132, 044 243 124
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
**สำนักงานสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 300 คนต่อวัน**
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่: อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์: 039 301 706-9
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
ที่อยู่: ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั่น 1 เลขที่399/9 หมู่10 ถนนพัทยาสาย2 ตำบอลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 038 422 438
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 10.00-18.00 น.
**สำนักงานสามารถให้บริการได้ไม่เกิน 300 คนต่อวัน**
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฏร์ธานี
ที่อยู่: ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์: 077 274 940,077 274 942-3
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 076 222 080-81
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074 326 510
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-16.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 073 274 526,073 274 036
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-15.30 น.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่: ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ชั้น2 แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02 024 8362
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 8.30-15.30 น.

ขั้นตอนในการทำหนังสือเดินทาง

 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • เรียกผู้เข้ารับบริการตามคิวเพื่อวัดส่วนสูง
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องอีกครั้ง และตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาการเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ10นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง และทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • กองหนังสือเดินทางจะผลิตหนังสือเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
 • รับเล่มหนังสือเดินทาง

เอกสารและหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทาง

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  **บัตรประจำตัวประชาชนต้องยังมีอายุการใช้งานและยังไม่ถูกยกเลิก
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิมฉบับจริง
  **เฉพาะกรณีที่เคยทำหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางเล่มเดินยังมีอายุการใช้งาน หรือใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน(ได้รับเล่มในวันทำการถัดไป) 2,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน(ได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางฮัจญ์ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (Passport Speed Post-PSP) 60 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน 30 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฮัจญ์ที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป และคิดอัตรค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02 981 7257
Fax: 02 981 7256
ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Website: www.1111.go.th
หมายเหตุ

1) การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาดังนี้

 • การขอรับบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(PSP) ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะได้รับเล่มภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์(EMS) จะได้รับเล่มประมาณ 5-7 วันทำการ
2) การขอหนังสือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (อายุหนังสือเดินทาง 2 ปี) ให้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการขอหนังสือเดินทาง บุคคลทั่วไป พร้อมแสดงหลักฐานเพิ่มเติม คือหนังสือจากสำนักจุฬาราชมนตรี หรือหนังสือจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดรับรองสถานะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์